همه چیز درباره نصب ایزوگام (کلیپ)

صفر تا صد نصب ایزوگام را در این کلیپ میتوانید مشاهده نمایید.

ایزوگام ازجنس پلیپروپیلن اصلاح شده دراواخردهه ۱۹۷۰ ازاروپا به آمریکا آمد. در نتیجه فناوری وروشهای نصب درصنعت ما برای بالغ بر ۳۰ سال وجود داشته اند. امااگر نصب ایزوگام ازجنسPP برای شما تازگی داردبهتراست قبل از نصب ایزوگام ابتدااطلاعاتی پایه دررابطه باایمنی کسب کنید.

یک:نباید ایزوگام ازجنس ppکه با مشعل گرم شده رابدون بررسی واجرای همه نکات ایمنی والزامات آتشنشانی نصب کنید.

دو:با دستورالعملهای استفاده وذخیره تجهیزات گازپروپان واقدامات ایمنی مربوط به کار ایزوگام  وآموزش آنها آشنا شوید

سه:به یاد داشته باشیدکه نصب ایزوگام پشت بام یک فرایند ساخت وسازی است ومانند هرفرایند ساخت وساز ایمنی یک عامل کلیدی است. بنابراین ایزوگام۹۰ توصیه میکند که همه استانداردهای ایمنی و روشهای سقف سازی درست، به خوبی دنبال شوند.

چهار : جلوگیری از آتش شوزی برعهده شماست. تمام اجزای قابل اشتعال رااز محیط کار دورکنید. ومطمئن شوید که اعمال پروژه ایزوگام سقف بخوبی درحال انجام  میباشند.

برای کسب اطلاع از قیمت ایزوگام ومشاوره رایگان دررابطه با خرید ایزوگام بامشاوران ما در  isogam90 تماس بگیرید.

گام اول : آماده سازی

سطحی که قراراست ایزوگام روی آن نصب گردد بایدتمیز،صاف وخشک شود ومطابق بادفترچه راهنمای مربوطه آماده گردد.

سطوح مناسب برای مشعل کاری عبارتند از :

بتن پایه سازه. خودچسبنده. بسته شده به صورت مکانیکی. سطوح چسبنده به آسفالت : صفحات اصلی. یا صفحات لایه ای و صفحات با پوشش گچی مانند dens deck prime یا secure rock.

سطوح نامناسب برای ایزوگام کاری عبارتند از:

صفحات عایقی مانند پلی ساسیانواتات شامل پرلیت و یا الیاف چوبی. لعاب قیر تازه، flood coats .جاهایی که از چسبهای سرد با پایه حلال درست شده اند. شامل: بتونه یا هر نوع بستر قابل اشتعال شامل چوب، تخته چند لایه یا oriented strand board.

ایزوگام نباید درهوای نامساعد و بدون اقدامات ایمنی و یا در دمای زیر ۷درجه سانتیگراد نصب شود. همچنین بایدبه بخش اقدامات احتیاطی درهوای سرد دردفترچه راهنمای مربوطه مراجعه نمایید. برای شیبهای کمتر از۷.۶ سانتیمتر صفحه ایزوگام را عمود برجهت شیب نصب کنید. برای شیبهای ۷.۶ سانتیمتر در هر ۳۰ سانتی متر وبیشتر لایه pp درحال مشعل کاری بایدبصورت عمودی یاموازی شیب بام کار شود. تمام رولهای ایزوگام باید موازی یا عمود برشیب بام باشندتاآب هرگز درجهت مخالف لبه رول جاری نشود.

گام دوم : استفاده از مشعل پروپان

تمام اطلاعات داخل دفترچه راهنمای عملکرد تجهیزات مشعل رابادقت بخوانید. بفهمید ودنبال کنیدتاکارتان باایمنی بالایی انجام شود. بعدازاینکه مطمئن شدید تجهیزات مشعل بدرستی متصل شده اند وشیلنگها درشرایط خوبی قرارگرفته اند قدم بعدی راشروع کنید. همه اتصالات وهمچنین سایرتجهیزات راازبابت نشتی چک کنید وبااستفاده ازآب وصابون محلهای نشتی راپیدا کنید.

هرگز از شعله برای چک کردن اتصالات ویاسایر تجهیزات ازبابت نشتی استفاده نکنید. موقع روشن کردن مشعل مطمئن شویدکه شیرفلکه مشعل روی کمترین حالت خودتنظیم شده است وماشه(پیچ) آن درگیر نیست. مدلهای قدیمی نیاز به استفاده ازیک فندک یاجرقه زن دارند. جرقه زن باید در فاصله ای ایمن درمقابل سرمشعل نگه داشته شود.

گام سوم : تراز کردن رول

بعد ازجداکردن نواراز دوررول صفحه پیچیده شده باید بازشود حدود ۳متر. تراز شود وسپس مجددا رول شود تابتوان آنرااستفاده کرد. موقع کار کردن روی شیب یاحتی یک سطح، ورق راکاملا بازکنید وزمان بدهید تااستراحت کند. تاهرگونه چین وچروکی راکه ممکن است باعث ناترازی شود یاباعث چین خوردن لایه ایزوگام شودازبین ببرد.

این کارمیتواند بدین شکل انجام شودکه یک نفر دریک سر رول بایستد. ودراین حین نفربعدی صفحه راازسردیگرش ازسمتی بسمت دیگر آنقدر جابجاکند تاصفحه درحالت صاف ودرتراز مناسب قرار بگیرد. بدون کوچکترین چین و چروکی.

صفحه ایزوگام بایداز بغلها ۷.۶ سانتیمتر همپوشانی داشته باشد ودرانتها ۱۵.۲۵ سانتیمتر. صفحات بایدازانتهای صفحات مجاورحداقل ۴۶ سانتیمتر فاصله داشته باشند. تا انتهای هیچ دوصفحه مجاوری باهم مصادف نشوند. زمانیکه تراز مناسبی بدست آمد ورق را به پشت رول کنید. دراینصورت صفحه ثابت ومحکم میماندبدون ایجاد شکل مخروط هنگام رول مجدد.

گام چهارم : نصب صفحه

وقتی یک تکنیک مشعل کاری استفاده میشود شعله مشعل پروپان بایدبطوریکنواخت درعرض ورویه زیرین بخش رول شده بکارگرفته شود. تاجاییکه این ترکیب به دمای کاربردی مناسبی برسد. بهترین معیار چشمی برای درک دمای مناسب زمانی است که اینترکیب بطور ملایمی برق میزند. اگر ورق دود غلیظی ایجاد کند بدین معنی است که حرارت بسیارزیادی بکاررفته است.

مطمئن شوید که نوارآب شونده درسمت زیرین رولها، لبه های کناری صفحه ویادرهردو سطح به اندازه قابل قبولی کاملا آب شده است. درشرایط بهینه شعله رااز سمتی به سمت دیگرو به شکل L حرکت دهید. درحالیکه حدود ۸۰درصد حرارت به رول و ۲۰درصد حرارت به سطح میرسد.

در دمای پایینتر احتمالا حرارت بیشتری روی سطح لازم است. با بکاربردن حدود۶۰ درصد حرارت روی رول و۴۰درصد حرارت روی سطح. همچنین سرعت کار باید پایین باشد تا مطمان شوید حرارت مناسبی اعمال میشود. برای گرفتن بهترین نتیجه موقع شروع مشعل کاری از لبه کناری رول ایزوگام در موقعیت ۱شروع کنید. ودر عرض رول تا موقعیت ۲ادامه دهید. سپس شعله راگسترش دهید تامشعل درموقعیت ۳قرار بگیرد. که محل اتصال سطح و رول میباشد. در جاییکه مشعل از سمت بیرونی رول حرکت کرده است. ودرهمین حین مشعل ازقسمت بیرونی رول بسمت عقب وموقعیت۴حرکت کرده است که لبه شروع بود.

سپس مشعل را به موقعیت ۵ و دوراز قسمت رول شده ودر طول ناحیه لبه حرکت دهید. و درنهایت ازناحیه لبه به موقعیت ۶برگردید. بعد از تکمیل دوباره لبه پایانی سمت دیگرلایه را رول کنید ودر همان حالت نصب کنید.

گام پنجم : بدست آوردن جریان ترکیبی

موقع حرارت دادن به صفحه به آرامی آنراباز کنید درحالیکه مشعل به لبه کناری برمیگردد. یاهمان موقعیت ششم واین چرخه راتکرار کنید تااز چسبندگی مناسب اطمینان حاصل کنید. حداقل ۰٫۹۵ سانتیمتر جریان ترکیب درتمام نواحی باید حاصل شود. تا ازمناسب بودن ۰٫۹۵ سانتیمتر ماده مرکب در ناحیه اتصال کناری مطمان شوید. ممکن است از یک غلطک هم استفاده کنید. غلطک باید در پشت سر مشعل استفاده شود و با فاصله ای که کمتر از ۹۰ سانتی متر نیست و بیشتر از ۱۲۱ سانتی متر نیست. تا مطمان شوید که ورق به دمای مناسبی رسیده تا جریان مناسبی راتولید کند. راه رفتن روی خط اتصال هم قابل قبول است. ازجریان ترکیبی حداکثر ۲.۵ سانتی متر تجاوز نکنید که این نشاندهنده زیاد گرم شدن است.

گام ششم :ماله کشی یک محل

تمام محلهای اتصال رااز بابت چسبندگی کامل ویکنواخت چک کنید. لبه های خشک قابل قبول نیستند. محلهای حرارت نخورده یالبه های خشک بایدبا ماله داغ بلندشوند وبا حرارت ملایم درمحل اتصال چفت شوند.

محل اتصال را رول کنید یا فشار دهید تا حداقل ۰.۹۵سانتی متر جریان مرکب ازقیر بدست اید. اگر روی یک سطح سنگی هستید موقع فشار دادن ماله را زیاد تکان ندهید. چون ممکن است دانه های گرانول جابجا شوند. فشار مستقیم یا پچ کردن بهترین کار است.

گام هفتم:  لبه های پایانی

موقع شکل دادن به یک لبه پایانی مطمئن شوید که مواد کافی برای شکل دادن به آن موجود است. حداقل ۱۵.۲۵سانتیمتر مورد نیاز است. ابتدا گوشه لایه اصلی را با یک زاویه ۴۵ درجه ببرید تا ازایجاد مواداضافی درتقاطع لبه مجاور جلوگیری شود. بعدازآن لبه ها وسایر محلهای اتصال که روی سطوح گرانولی چسبیده اند. نیازبه حرارت دیدن ازسطح بالایی لایه پایینی ورق دارند.

قسمت بالایی این صفحه ایزوگام را حرارت دهید. تا نقطه ای که گرانولها شروع به فرورفتن بسمت داخل میکنند. وترکیبات قیر ازبین گرانولها بسمت بالا می آید تاازایجادساختاردرست وچسبندگی مناسب مطمئن شوید. سپس قسمت زیرین صفحه بالایی را بطور کامل حرارت دهید. تا دوتا ورق بطور مناسبی به هم بچسبند.  فشار دهید یا تا کنید تا جاییکه جریان ترکیبات مورد نیاز حاصل شود. اگر لبه های پایانی روی یک خط قرار بگیرند یافاصله مناسبی نداشته باشند. یک عرض کامل از ایزوگام PP باید روی لبه های پایانی نصب شود. همه لبه های پایانی و کناری باید ازورقهای زیرین فاصله داشته باشند

گام هشتم : کاربرد گرانول

گرانولهای چسبنده میتوانند روی قیر تغییر شکل یافته بیرون زده از لبه ها ومحلهای اتصال وهمپوشانی پخش شوند. درحالیکه جریان هنوز گرم است. این برای صدور ضمانت پایان کار سقف نیاز نیست. اما درهرحال شمارابه هدف میرساندو یک ظاهر نهایی بسیار حرفه ای ازسقف تحویل میدهد. تبریک میگوییم حالا نصب ایزوگام به پایان رسید.

تیم ایزوگام۹۰ با کادر مجرب و حرفه ای در خدمت شماست. فروش ایزوگام با برندهای معتبر و باکیفیت بالا درمناسبترین قیمت. نصب ایزوگام خود را به تیم ایزوگام۹۰ بسپارید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت isogam90 مراجعه نمایید.

برچسبها: ایزوگام / بهترین ایزوگام / قیمت ایزوگام / نصب ایزوگام / خرید ایزوگام / فروش ایزوگام / ایزوگام دلیجان / ایزوگام سایه گستر دلیجان / ایزوگام بام گستر دلیجان / ایزوگام سراپوش دلیجان / ایزوگام پشم و شیشه ایران / ایزوگام بام گستر ثبت ۱۱۷ دلیجان / قیمت آسفالت / قیمت قیرگونی / قیرگونی / ایزوگام۹۰ / isogam90

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme